ساختمان داده ها

منبع اصلی:

   Data structures in C++, by E. Horowitz

سرفصل مطالب:

آرایه ها، بردارها، ماتريسها، کاربرد ماتريسها مانند MAZE، ماتريسهای خلوت و کاربرد آنها، پشته و صف و کاربرد آنها، ليستها، ليستهای پيوندی( خطی، حلقه ای، پيوند مضاعف، چند پيوندی ) و کاربرد آنها، تعاريف و اصول مقدماتی درختها، درختهای دودویی: نمايش و کاربرد ( درختهای تصميم گيری، بازی، جستجو )، روشهای ايجاد درختهای تسبيح واره، گرافها( نمايش، روشهای پيمايش، کاربرد)، درختهای پوشا، روشهای تخصيص حافظه های پويا و مقايسه آنها، الگوريتمهای جستجو و مرتب کردن داخلی ( حداقل 4 روش) و ادغام

- برای اين درس دو ساعت در هفته حل تمرين برنامه نويسی پيش بينی شده است.

- هر فصل بايد دارای تمرين تئوريک و تمرين برنامه نويسی باشد.

 

ارزشيابی:

        امتحان ميان ترم - 5 نمره

        امتحان پايان ترم - 10 نمره ( از کل درس با تأکيد بيشتر بر قسمت بعد از پايان ترم )

        حضورو فعاليت در کلاس، تمرينها - 2.5 نمره

        پروژه های برنامه نويسی - 2.5 نمره

        فعاليتهای  فوق العاده،  پروژه های اختياری - حداکثر 1 نمره اضافی

نكته مهم: بر اساس نمره امتحانها براي بقيه موارد يک حد بالا در نظر گرفته خواهد شد. مثلا برای دانشجویی که مجموع نمره ميان ترم و پايان ترم او از 15 نمره 6 شود، نمره پروژه ها حداکثر 1.2 در نظر گرفته خواهد شد.

 

تاريخ امتحان ميان ترم:

        در اولين جلسات کلاس تعيين خواهد شد.

در صورتی که ابهام يا سؤالی برای شما مطرح است، ممکن است در صفحه پرسش های متداول پاسخ خود را بيابید.